سخنرانی هیتلر درباره صداقت حزب ناسیونال سوسیالیسم

10,349
سخنرانی هیتلر درباره صداقت حزب NSDAP که نشان می دهد آلمان برای هیتلر چقدر عزیز و مهم بود! مسئله ی اهمیت کشور و ملت و ناسیونالیسم در حزب نازی یکی از مهم ترین ارزش های ملی در آن زمان بود.
pixel