اولین فیلم از آتش سوزی ساختمان وزارت نفت

281
13 طبقه ی آن به طور کامل تخلیه شده است
pixel