همدلی و نیروی انسانی بزرگترین سرمایه جامعه استارتاپی ایران

134
(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان(farhang.isti.ir)
pixel