گفتار ۹۶ ”تعریف فارابی درباره سیاست“ -توطئه ی سیاست غرب

95

تعریف فارابی درباره سیاست و توطئه ای که در سیاست عالم غرب نهفته است.