مختار ....تزویر با لباس دیانت و تقوا به میدان می آید

951

و چه خون دل خورد علی ع از دست جماعت به ظاهر متدین

هوالحق
هوالحق 13 دنبال کننده