معرفی کتاب پروتکل پیاده سازی روانشناسی مثبت در محیط کار

322
امروزه مهمترین منبع مزیت رقابتی در هر سازمان ها، کارکنان متعهد، برانگیخته و وظیفه شناس است. برای رسیدن به این امر مهم مدیران سازمان ها باید تلاش نمایند انرژی ها و هیجان های مثبت را در محیط کار افزایش دهند و لذا برای تحقق این امر باید اقداماتی صورت پذیرید که یکی از این اقدامات پیاده سازی روانشناسی مثبت در محیط کار در قالب پروتکل می باشد (https://www.ksykg.com/?p=11650).
گروه کلید 25 دنبال کننده
pixel