ببینین بهران کم بود شارژر رو چظور حل میکنن

89
Galaxy Video 9 دنبال کننده
pixel