با حيوانات مهربان باشيم! هرنوع بیرحمی باحیوانات روح مهربانی رادرانسان میکشد

695

و او را به موجودی خشن تبديل ميكند. وقتی مهر و محبت از دل کسی بیرون رفت، دیگر برای او آزار انسان و حیوان تفاوتی نخواهد کرد؛ البته آزار حیوان ها اگر چنین پیامدی هم نداشت، نباید کسی حیوان ها را آزار می داد. حیوان ها هم مثل ما آدم ها آفریده و مخلوق خدایند. آنها نیز جان دارند و زیر سایه ی خدای بزرگ و بر سر سفره ی او زندگی می کنند. هیچ آدم عاقلی از آزار این آفریده های رنگارنگ خدا، لذت نمی برد. فقط آدم های بی خرد از ترساندن و رنجاندن و آزار دادن به حیوان ها، هیجان زده می شوند و احساس لذت می کنند.

helenrose110
helenrose110 298 دنبال کننده