اجرا و اثربخشی پروژه های#آبخیزداری استان کرمانشاه#روابط_عمومی#منابع_طبیعی

51

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه رضایت مندی جوامع محلی از اجرای آنها توسط اداره منابع طبیعی استان کرمانشاه #آبخیزداری #کرمانشاه # منابع طبیعی #روابط_عمومی کاری از روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه