بررسی اشتغال توان یابان توسط خانم پناهی مدیر عامل رعد

1,116
بررسی "اشتغال افراد دارای معلولیت" توسط خانم پناهی مدیر عامل مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد در برنامه مشاور شبکه آموزش
pixel