انقراض یوزپلنگ و پلنگ ایرانی

251

آخرین ببر مازندران در سال ۱۳۳۷ در منطقه ای که اکنون پارک ملی گلستان نامیده می شود شکار شد و پس از آن هیچکس غرش او را نشنید. | آخرین شیر ایرانی در سال ۱۳۲۱ در دزفول دیده شد و دیگر ردپایی از آن دیده نشده است. | پلنگ ایرانی و یوزپلنگ ایرانی نیز دو گونه در خطر انقراض ایران هستند. | همانطور که ما فقط اسم ببر مازندران و شیر ایرانی را می شنویم اگر یوزپلنگ و پلنگ نیز منقرض شوند فرزندان ما فقط عکس آنان را نگاه خواهند کرد! | سایت: www.EAFworld.com