زمین خواری در دامنه‌های جنوبی البرز

198

زمین خواران در دامنه‌های جنوبی البرز با نصب راه بند، منطقه وسیعی را به ملک شخصی خود تبدیل کرده اند.

pixel