22میلیاردتومان برای جبران خسارت خشکسالی وحوادث طبیعی

246
معاون بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران کشور: سه و نیم میلیارد تومان اعتبار برای جمع آوری آب های سطحی خراسان شمالی اختصاص یافت
pixel