شب هفتم محرم ۱۳۹6 - فیلم شبکه سمنان - قسمت اول

449

شب هفتم محرم ۱۳۹6 فیلم شبکه استانی مرکز سمنان سینه دوره داخل حسینیه روستای جزن (گز) دامغان مداحی ها: عمه عمه (آقای بسطامی) - اکبر جوان من و جانم حسین ای حسین جانم (آقای فتحی) قسمت یک از سه jazan.ir

۱ سال پیش
# جزن
# گز