صبحانه ای لذیذ در بلوچستان

859

شیرچای(دودپتی) + نان روغنی (پراته)