سیلمی دره شوری با شجره عالی ( سردار فارس )

216

سردار فارس ( نریان ) نام پدر : شاهین ابراهیمی ( تاج مسکوب * آهو مسکوب ) نام مادر : سحر مسکوب ( سالار 1 * خانومی مسکوب ) تولیدکننده و مالک : آقای محمدجواد قاسمی با هندلری دوست خوبم آقای مهدی خرمی شماره تماس مالک : 09177109817

علی قاسمی
علی قاسمی 51 دنبال کننده