فراطیفی HyperSpectral

1,229

مبانی تصویر برداری فراطیفی Hyperspectral Imaging و کاربردهای آن در اکتشاف، معادن، نفت - گاز و کشاورزی: nprco.com/itres