شما از data attribute ها چطور استفاده می کنید؟

69
Data attribute ویژگی های هستند که به فایل HTML اضافه می شوند بدون اینکه ساختار آن را تغییر بدهند
pixel