ج7-ه2-آموزش آنلاین توسعه برند شغلی و خودمربیگری-مصاحبه

71

در جلسه هفتم از هفته دوم آموزش آنلاین توسعه برند شغلی و خود مربیگری مصاحبه با تام لیندزلی انجام خواهد گرفت.

دوره سرا
دوره سرا 264 دنبال کننده