آشنایی با سربرگ Formulas در نرم افزار Excel

185
سکانس 13- آشنایی با سربرگ Formulas کتاب پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب مطالب بیان شده استفاده از تابع‌های موجود در سربرگ فرمول آشنایی با برخی خطاها در فرمول‌نویسی خطای Name خطای Value لزوم تطبیق نوع سلول با مقداری که تابع برمی‌گرداند
زنده
پخش زنده اختتامیه مسابقات تابستانی آپارات گیم
pixel