سریعترین دور تاریخ مسابقات استقامتی - بلژیک 2019

65

موتوراسپورت ایران - سریعترین دور تاریخ مسابقات استقامتی در بلژیک و پیست اسپا به نام مایک کانوی که راننده خودروی شماره 7 تویوتا بود ثبت شد. فرمول یک ایران F1iran.com