آیا با داروی ضد اسید معده می توان از زندان فرار کرد؟

110
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩ 9.4 هزاردنبال‌ کننده

If you work for 10 years collecting antacids in prison, can you escape? Breaking Out of Jail with a Distributed Load of Antacid | MythBusters

۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩ 9.4 هزار دنبال کننده