به خانواده برگردیم !

474

شبکه های اجتماعی موبایلی از جمله فرصت هایی هستند که در اثر پیشرفت روزافزون فناوری در اختیار ارتباطات انسان هزاره سوم قرار گرفته اند اما فرصت هایی که به باریکه یک مو قابلیت تبدیل شدن به تهدید را دارند.