از کنار هم بودن، لذت ببریم.

189
در محافل عمومی، محل کار، دانشگاه، خونه یا هرجای دیگه، در کنار غریبه، یا آشنا، همیشه پاکیزگی باعث اعتماد به نفس و ارزشمند بودنه.
pixel