تاکید مقام معظم رهبری بر اهمیت علوم انسانی

76

دیدار با نخبگان و استعدادهای برتر علمی - 17 مهر 1398