تاکید مقام معظم رهبری بر اهمیت علوم انسانی

78

دیدار با نخبگان و استعدادهای برتر علمی - 17 مهر 1398