تمرین کوچینگ با نظارت

42
دو جلسه آشنایی با مفاهیم کوچینگ و جایگاه کوچینگ در ایران و چهارمین جلسه از سلسله جلسات تمرینی کوچینگ با استقبال دوستداران کوچینگ و کوچهای حرفه ای برگزار شد. در جلسات بعدی منتظر دیدار شما هستیم.
pixel