الهام قربانى

15
e1artgallery 11 دنبال‌ کننده
الهام قربانى در سالهایی که نقاشی کردهام، عنصر دایره در فضاهای مختلف و با بیانهای متفاوت همیشه با من بوده. این روزها دایره دیگر در من و آثارم به چرخش در آمده، روزهای ابری و دایرههای سیاه تکرار میشوند و احساسی از سرگیجه به وجود میآورند. در این روزهای قرنطینه، روز با پیادهروی از نقطهای شروع و با نقاشی ادامه پیدا میکند و در انتها باز مانند پرگار به نقطهی پیادهروی میرسد ... این دایره آن قدر صیقل خورده و دوره میشود که نقطهی شروع و پایان دیگر مشخص نیست. آیا این دایرهها جایی مرا از مدار خارج میکنند؟ چه چیزی مرا وابستهی نیروی گریز از مرکز میکند؟ Elham Ghorbani The element of the circle has always been with me in different spaces and with different expressions during the years I have been painting. These days the circle in me and my works is spinning, the cloudy days and the black circles are repeated and create a feeling of dizziness. In these quarantine days, the day goes on with a walk and goes with painting, and at the end open like Poggar, it goes to the point of walking... .This circle is so polished and repeated that the start and end point is not clear. Do these circles leave me from the circuit? What does me depend on centrifugal force?
e1artgallery 11 دنبال کننده
pixel