روش طیفی تبدیل فوریه گسسته قسمت 2-تبدیل فوریه سریع(FFT)

1,155

در این قسمت، در مورد شکل گسسته تبدیل فوریه صحبت خواهد شد. برای مواردی که مقدار تابع در N نقطه داده شده باشد از تبدیل گسسته فوریه استفاده می شود. برای کاهش زمان محاسباتیِ محاسبه تبدیل فوریه و عکس آن، روش تبدیل سریع فوریه ارائه شده است که در مورد میزان کاهش زمان محاسباتی و برخی موارد دیگر، بحث شده است. دکتر جعفر غضنفریان، عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه زنجان https://www.aparat.com/ghazanfarianj و ghazanfarian.ir و @VideoLecturesZNU