زنجیرزنی هیات ابوالفضل عباس روستای هرایجان

327

محرم 98 روز عاشورا طایفه باشمس الدین