دستگاه تشخیص دقیق دمای بدن جهت کرونا و تشخیص چهره

16

تشخیص کرونا تشخیص چهره قابلیت اتصال به گیتهای کنترلی و دستگاههای حضور غیاب

pixel