مدرسه تابستانی اینترنت اشیا

22
22 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

پنجمین مدرسه تابستانی اینترنت اشیا پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در برنامه فوتون