روابط دولت با شرکتهای دانش بنیان

365
روابط دولت با شرکتهای دانش بنیان و نوآفرین سهل تر خواهد شد/کند کردن مسیر فشار دشمن ، توقع ما از پارکهای علمی است
pixel