بارها شکست خوردیم اما ...

186

در هنگام پیاده سازی این استارتاپ ها بارها شکست های کوچک و بزرگ خوردیم اما ماندیم و دوباره ساختیم.

اوبار
اوبار 75 دنبال کننده