گفتار 22 ”چرا انسان تک ساختی نباشیم“

37
برای آنکه نگاهی ژرفکاو داشته باشیم چگونه و با کدام چشم عالم را ببینیم؟
pixel