مزایای فلوراید|کلینیک دندانپزشکی مدرن

191

فلوراید یک اتصال بسیار قوی با مولکول دندانمان برقرار می کند. بنابراین اسید باکتری ها به این راحتی نمی توانن فلوراید را از دندان جدا کنند و آن را سوراخ کنند و فرایند پوسیدگی را شروع کنند. https://dmcc.pro/fluoride/