ظاهر یک موفقیت همیشه زیباتر از باطن آنست!

180

ارزش محتوای تبلیغاتی مناسب! ظاهر یک موفقیت همیشه زیباتر از باطن آنست! چالش راننده فرمول1تیم ردبول برای بازکردن درب نوشیدنی در زمانی که تیم سرویس در مسابقه،خودروی او را در1.92ثانیه آماده میکند