وبینار روانشناسی شخصیت پارانوئید با رویدادان

53
وبینار آموزشی شخصیت شناسی پارانوئید در مجموعه رویدادان با حضور دکتر مهدی بیگی روانشناس و مدرس رسمی آموزش خانواده و عضو هیئت مدیره و نایب رئیس انجمن ازدواج و خانواده کشور
pixel