معرفی فرهنگ فرش دستباف در مدارس ژاپن و انتشار گزارش آن درشبکه ملی ژاپن

185