انفجار لوله اصلی گاز پرند

712

یکی از لوله های اصلی گاز شهر پرند آتش گرفت آتش نشان ها در حال اطفای حریق هستند