کوروش زارعی در هفته هنر انقلاب(برنامه سوره هنر)

162
«سوره هنر» عنوان ویژه برنامه تلویزیونی هفته هنر انقلاب حوزه هنری است که به گفتگو با هنرمندان هنر انقلاب، بررسی و تبیین نقش و جایگاه هنر انقلاب در فضای فرهنگی و هنری کنونی می پردازد. این قسمت با حضور کوروش زارعی مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری است.
pixel