لوستر چرخان

91

این چهل چراغ دورانی می تواند بی نهایت آرایش نورانی به خود بگیرد