خــانم زیـنب﴿س﴾

480

خانم جان شما دستتون رو سایه روی سَر من و زندگیه این حقیر روسیاه کنید. بلکه صدقه سر شما خداوندمتعال به منه ناتوان نظر و گوشه چشمی کند..... »»,الهی گاهی یه نیم نگاهی،««

۲ ماه پیش