227

سخنگوی قوه قضائیه: از 35 #مفسد اقتصادی دستگیر شده، 3نفر محکوم به اعدام و 32 نفر نیز محکوم به حبس شدند.