تبدیل فوریه تصاویر دیجیتال در متلب - قسمت سوم

272

در این قسمت از محموعه آموزش تبدیل فوریه تصاویر دیجیتال در متلب میخواهیم به zero padding یا اضافه کردن پیسکل هایی به تصویر با ارزش صفر به تصویر صحبت میکنیم.