آلبوم تصاویر ماهواره ای از چشم اندازهای کشور، سنجش از دور

55
کلیه تصاویر ماهواره ای جمع آوری شده در این آلبوم مربوط به داخل کشور بوده که با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست 8 و با ترکیب باندی 3-5-7 ثبت گردیده و پدیده های زیبای زیست محیطی را به تصویر کشیده است. سایت اداره کل سنجش از دور سازمان فضایی ایران: rs.isa.ir
pixel