آموزش برنامه abaqus-مثال truss-گروه مهندسی پارس پژوهان

1,301

حل مثال truss در آباکوس مدرس: مهندس حمیدرضا سمیع پور گروه مهندسی پارس پژوهان www.parspajouhaan.com