۶ حقیقت ترسناک در مورد برده داری مدرن

1,442

امروزه از هر ۲۰۰ نفر یک نفر برده است و این تعداد در مجوع به ۴۰ میلیون نفر می رسد. ۷۱ درصد از تمام بردگان امروزی زنان و دختران هستند که از این میان ۱۵ میلیون نفر به شکل ازدواج های اجباری زندگی می کنند

اقتصادنگار
اقتصادنگار 142 دنبال کننده