مصاحبه رادیویی با مدیرپروژه «جاد ولایت» و قدمگاه بهبهان

200

مصاحبه رادیویی با مهندس علی اصغر سالاری مدیر پروژه «جاده ولایت» پیرامون این پروژه و «قدمگاه بهبهان»