از رسانه و نوشتار تا سخنگویی در شورای شهر!

386

دکتر علی اعطا عضو هیئت رئیسه و سخنگوی شورای شهر تهران در گفتگویی با ایمان برات وکیلی مسیر طی شده از حضور در رسانه های معماری و شهرسازی تا حضور در شورای شهر را بازگو کرد و ضمن آن از اقدامات مثبت در دو سال اخیر گفت. ایشان که عضو کمیته معماری و شهرسازی نیز هستند یکی از مهم ترین اقدامات را سیاست گذاری برای ارتقاء فضاهای عمومی و جمعی دانستند.

آی بی وی
آی بی وی 59 دنبال کننده